Tietosuojaseloste

21.05.2018

1. Asiakasrekisterinpitäjä

YDE Areal Oy

Yhteystiedot: Hinnerjoenkuja 7, 00940 Helsinki

Yhteystiedot koskien rekisteriä:

Daniil Epelshtein, Kaivonkatsojantie 13 C 52, 00940 Helsinki, Puh. 09-424 513 15, info@arealshop.fi

 

2. Rekisteröidyt jäsenet

Rekisteröityjä jäseniä ovat yritysasiakkaat sekä potentiaaliset asiakkaat, kuten esim. kauneusalan opiskelijat.

 

3. Henkilötietojen ja rekisterin käyttötarkoitus

Henkilökohtaisia tietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat mm.:

 • asiakassuhteiden – ja yhteydenottojen hoitamiseen

 • palveluistamme ja ajankohtaisista asioista/tarjouksista tiedottaminen

 • uutiskirjeen lähettäminen

 • mahdollisten tilausten ja tarjousten käsittely ja arkistointi

 • reklamaatioiden ja palautteiden käsittely

 • yrityksen toiminnan kehittäminen

 • yrityksen omaan käyttöön tulevat tilastolliset tarkoitukset

 

4. Rekisteriin tallennettavat tiedot

Rekisterissä käsitellään seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja:

 • y-tunnus tai henkilötunnus

 • etunimi ja sukunimi

 • lähiosoite, postinumero, postitoimipaikka ja maa

 • sähköpostiosoite

 • puhelinnumero

 • tilaushistoria

 • rekisteripitäjän sähköisten palveluiden käyttäjätunnukset ja salasanat 

 • asiakkuuteen liittyvät viestit, palautteet/reklamaatiot ja uutiskirjeet

 • asiakkaan antamat työhön liittyvät tiedot: yrityksen/työnantajan nimi ja yhteystiedot

 • välttämätön alaan liittyvä ammattitieto tai tieto alan opinnoista

 

5. Rekisteröidyn jäsenen oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen info@arealshop.fi

5.1 Tarkastusoikeus

Rekisteröity jäsen voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

5.2 Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity jäsen voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat puutteelliset tai virheelliset tiedot.

5.3 Vastustamisoikeus

Rekisteröity jäsen voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli uskoo, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

5.4 Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä jäsenellä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

5.5 Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä jäsenellä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus/velvollisuus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

5.6 Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä jäsentä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen (esim. vastaanottaa uutiskirjeitä), eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity jäsen peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity jäsen voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle.

Rekisteröidyllä jäsenellä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

5.7 Valitusoikeus

Rekisteröidyllä jäsenellä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän uskoo, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html  

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä rekisteröi tiedot, jotka asiakas ilmoittaa suullisesti tai kirjallisesti rekisterin pitäjälle. 

 

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin YDE Areal Oy:n ulkopuolelle. Tietoja voidaan kuitenkin siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten tai maksuihin/laskutuksiin tai kirjanpitoon liittyvien tapahtumien, tai muun lain vaatiman syyn vuoksi. Tietoja voidaan siirtää kolmannelle osapuolelle myös viranomaispyynnöstä, siviili- tai rikosoikeuden perusteella. Tietoja käsitellään turvallisesti ja tietoja käsittelevien yhteistyökumppaneiden kanssa on tehty tietosuojaan ja henkilörekisterin käsittelyyn liittyvät sopimukset.

 

8. Käsittelyn kesto 

Asiakasrekisterin tietoa käsitellään pääsääntöisesti niin kauan kuin asiakkuus on voimassa tai lainsäädännön mukainen säilytysvelvollisuus vaatii. Sähköisen uutiskirjeen tilauksen rekisteröity voi poistaa jokaisen lähettämämme markkinointisähköpostissa sijaitsevan linkin kautta tai pyydettäessä.

 

9. Henkilötietojen käsittelijät ja suojauksen periaatteet

Asiakasrekisteriä käsittelevät YDE Areal Oy:n työntekijät työtehtävänsä vaatiman tason mukaisesti. Yrityksen työntekijät ovat velvollisia pitämään käsittelemänsä tiedon salassa ja käsittelemään tietoja tietosuojalainsäädännön vaatimalla tavalla turvallisesti ja asianmukaisesti. Voimme myös ulkoistaa tietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti. Henkilörekisterin sähköisessä muodossa sisältämä sähköinen tieto on suojattu palomuureilla, salasanoilla ja muilla teknisillä toimenpiteillä. Manuaalinen tieto säilytetään erillisissä lukitussa tilassa. Yrityksen tilat on suojattu teknisin toimenpitein.

Miten toimimme tietomurron tapahtuessa?

Sivustomme suljetaan tilapäisesti ja selvitämme sivuston palvelintilan tarjoajan kanssa välittömästi tietoturvaongelman. Lisäksi tiedotamme mahdollisesta tietoturvavahingosta asianosaisille.

 

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei luovuteta EU- tai ETA-alueiden ulkopuolelle.

 

 

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

 

Lisätietoa tietosuoja-asetuksista Tietosuojavaltuutetulta.

Renew - luonnonmukainen ja laadukas kosmetiikka